ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 พบ 8 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ในประเทศไทย = Retrial of Criminal in Thailand : บทความ
ชื่อผู้แต่ง กมลเนตร พูนสุข คงทน
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 12 มิ.ย. 2562

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การละเมิดสิทธิ์ในความเป็นอยู่ส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กระทำความผิดตามกฎหมาย ถือเป็นการลงโทษทางสังคมของผู้กระทำความผิดกฎหมายตามทฤษฎีการลงโทษหรือไม่ = Is the Infringement of Privacy Right and Personal Data of the Offender Treated as Social Sanction to the Offender in Accordance with Theories of Punishment? : บทความ
ชื่อผู้แต่ง อมลณัฐ สนั่นศิลป์
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 12 มิ.ย. 2562

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การอุบัติและการวิบติของภาษาไทยในสังคมปัจจุบัน = Language Evolution and Language Misuse in the Present Thai Society : บทความ
ชื่อผู้แต่ง วิรัลพัชร ศรีจันทร์
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 12 มิ.ย. 2562

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คุณลักษณะที่โดดเด่นบางประการของผู้บริหารของรัฐชั้นเยี่ยม = Some Outstanding Characteristics of Topflight Public Administrators : บทความ
ชื่อผู้แต่ง สถิตย์ นิยมญาติ
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 12 มิ.ย. 2562

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ค่ายศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ = Art Camp For Creativeity Development : บทความ
ชื่อผู้แต่ง ทองเจือ เขียดทอง
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 12 มิ.ย. 2562

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการของตลาดน้ำดอยหวาย จังหวัดนครปฐม = The Satisfaction Level of Tourists on the Services at Donwai Floating Market, Nakhornpatiom : บทความ
ชื่อผู้แต่ง กัญญารัตน์ แห้วเพ็ชร์
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 12 มิ.ย. 2562

7 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร: 2560-
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 11 มิ.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Thinking classroom : เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา / บรรจง อมรชีวิน
ชื่อผู้แต่ง บรรจง อมรชีวิน
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
เลขหมู่ 370.152 บ147ธ
วันที่สร้าง 06 มิ.ย. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
- สถานะ: อยู่บนชั้น (3 เล่ม)

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?