ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 พบ 50 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทฤษฎีด้วยการวิจัยลิสเรล = Theory development with LisrelResearch / นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล. / นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล
ชื่อผู้แต่ง นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 001.422 น139ก
วันที่สร้าง 17 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการทางสำนึก = Participatory action research and conscientization / วรรณดี สุทธนรากร
ชื่อผู้แต่ง วรรณดี สุทธินรากร
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 001.4 ว242ก
วันที่สร้าง 17 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา / รัตติกรณ์ จงวิศาล
ชื่อผู้แต่ง รัตติกรณ์ จงวิศาล
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 658.4092 ร365ภ
วันที่สร้าง 17 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สถิติขั้นสูงสำหรับการวิจัย : ทฤษฎีและปฏิบัติ / สำราญ มีแจ้ง.
ชื่อผู้แต่ง สำราญ มีแจ้ง
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 519.5 ส221ส
วันที่สร้าง 17 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 2561-
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วารสารพยาบาลสาธารณสุข : วารสาร 2561-
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 15 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวางแผนการทดลองสำรับการวิจัย / ยุทธ์ ไกยวรรณ์
ชื่อผู้แต่ง ยุทธ์ ไกยวรรณ์
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 519.75 ย531ก
วันที่สร้าง 14 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่อง วิทยาจารย์: 2561 -
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 14 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยปฏิบัติการ = Action research / ภัทราพร เกษสังข์
ชื่อผู้แต่ง ภัทราพร เกษสังข์
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 001.4 ภ375ก
วันที่สร้าง 13 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS / ธานินทร์ ศิลป์จารุ
ชื่อผู้แต่ง ธานินทร์ ศิลป์จารุ
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 005.369 ธ516ก
วันที่สร้าง 13 พ.ย. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

12345
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?