บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 พบ 31 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การถอดบทเรียนการพัฒนากติกาชุมชนเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมเพื่อความยั่งยืน: ศึกษากรณีเครือข่ายโครงการรักษ์ป่าโคกหลวง องคืการบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อำเภอมัญจาคีรี จัวหวัดขอนแก่น = Lessons Learned from the Development Operational Rules for Sustainable Use of Resources: a Case Study on Kogluang Conservation Network Project, Suanmon Sub-district Administrative Organization, Manchakhiri District, Khon Kaen Province : บทความ
ผู้แต่ง พนารัตน์ มาศฉมาดล
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 18 ก.ค. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การนำการปรึกษาหารือมาใช้ในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ: การทบทวนสำหรับแนวทางในเชิงปฏิบัติ = Deliberation Adoption in Public Policy Analysis: a Review for Practical Guidance : บทความ
ผู้แต่ง ภาคภูมิ ฤกขะเมธ
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 18 ก.ค. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมกับการวิจัยด้านการสื่อสารในองค์การ = Social Network Analysis and Organizational Communication Research : บทความ
ผู้แต่ง มานา ปัจฉิมนันท์
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 18 ก.ค. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การเมืองท้องถิ่นกับความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ = The Politics of Local Cooperation: a Case Study of Public Service Provision : บทความ
ผู้แต่ง สุทธิเกียรติ อังกาบูรณะ
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 18 ก.ค. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ ตามกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ = The Legal Problems and Obstacles of Elderly Rights and Protection Through National Healthcare Funding Program : บทความ
ผู้แต่ง สุภกฤช อรรคเลิศลาภ
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 11 ก.ค. 2561

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็น ความคาดหวัง และการใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก = Study of the Attitudes Expectations and Utilization in Learning a Sport Science Program of Undergraduate Students : บทความ
ผู้แต่ง มนบดี รินอินทร์
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 11 ก.ค. 2561

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ชุดการเรียนรู้ฝึกทักษะอาชีพ วิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน = The Learning Package of Occupational Skill on Basic Occupation and Technology Subjects for Hearing Impaired Children of Mathayomsuksa 5 Students : บทความ
ผู้แต่ง ลนา นพรัตน์
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 11 ก.ค. 2561

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านการพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กดาวน์ซินโดรม ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก = Self-Learing Package in Fine Motor Development for Down Syndrome Children in Maha Chakri Sirindhorn Special Education Center, Nakhon Nayok : บทความ
ผู้แต่ง ณัฐณิชา ภูมิรัตนไพศาล
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 11 ก.ค. 2561

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมความจริงเสมือน เรื่องบทสวดมนต์ ผ่านไอแพดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Development of Augmented Reality Supplementary Book on Prayer Via Ipad for Mathayomsuksa 1 Students : บทความ
ผู้แต่ง ธนัชพร ท่าใหญ่
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 10 ก.ค. 2561

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การให้การปรึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน: การวิเคราะห์อภิมาน = Counseling for Student's Development: Meta Analysis : บทความ
ผู้แต่ง นพดล วรพันธนายุต
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 10 ก.ค. 2561

1234
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?