บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561 พบ 24 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะซึมเศร้าในข้าราชการตำรวจจราจรเขตนครบาล = A Causal Model of Factors Affecting Deperssion in Traffic Police of the Metropolitan Police Bureau : บทความ
ผู้แต่ง ปราลีณา ทองศรี
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 18 พ.ย. 2561

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการทดลองสูบบุหรี่ของนักศึกษาอาชีวศึกษาหญิง จังหวัดฉะเชิงเทรา = Factors Related to Smoking Initiation among Female Vocational Students in Chachoengsao Province : บทความ
ผู้แต่ง เสาวลักษณ์ มะเหศวร
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 18 พ.ย. 2561

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทพยาบาลอาชีวอนามัยของพยาบาลในสถานประกอบการเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก = Role Performance Factors of Occupational Health Nurses in Industrial Estates of Thailand : บทความ
ผู้แต่ง กรกนก นาเครือ
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 18 พ.ย. 2561

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความปลอดภัยและสะดวกสบายในการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชน = Perception of Older Adults about the Safety and Convenience of Living at Home : บทความ
ผู้แต่ง อุสาสันต์ กอธวัช
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 18 พ.ย. 2561

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่มีผลต่ออัตราภาวะโภชนาการเกินของเด็กนักเรียนอนุบาลในกรุงเทพมหานคร = School Envinronmental Factors Affecting Overweight Kindergarteners in Bangkok : บทความ
ผู้แต่ง สายสุนีย์ อ้ายโน
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 18 พ.ย. 2561

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง สมรรถภาพปอดและปัญหาระบบทางเดินหายใจของพนักงานดับเพลิง กรุงเทพมหานคร = Lung Function and Respiratory Symptoms of Bangkok Firefinghters : บทความ
ผู้แต่ง สกุลพร สงทะเล
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 18 พ.ย. 2561

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง "ทำไมถึงไม่ลงทุน?": นัยของปัจจัย "รู้สึกดี" ในการลงทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในกลุ่มของหุ้นที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน = "Why-not Investment?": Implication of the "Feel-Good" Factor on Thai Sustainability Mutual Funds : บทความ
ผู้แต่ง พัชรชานนท์ สุถิรนาถ
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 17 พ.ย. 2561

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบจำลองการเลือกรูปแบบการส่งออกทุเรียนจากประเทศไทยไปประเทศจีน ด้วยวิธี Stated Preference = Developing Mode Choice Model for Durian Export between Thailand and China using Stated Preference Experiments : บทความ
ผู้แต่ง วุฒิภาค พูลบัว
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 17 พ.ย. 2561

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การรับรู้คุณค่าจากส่วนลดราคาในระดับราคาสินค้าที่แตกต่างกัน = Perceived Value of Price Discount in Different Price Setting Scenarios : บทความ
ผู้แต่ง สานิตย์ ศรีชูเกียรติ
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 17 พ.ย. 2561

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์อภิมาน = The Synthesis of Research Reports Concerning School Administrators Leadership Using Content Analysis and Meta Analysis : บทความ
ผู้แต่ง ศุภนภา สิมะพรชัย
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 17 พ.ย. 2561

123
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?