บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 พบ 7 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การเมืองเรื่องป่าชุมขน: ปัญหาเชิงนโยบายและระบบกรรมสิทธิ์ร่วมในสังคมไทย = The Politics of Community Forestry in Thailand : บทความ
ผู้แต่ง บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 20 มี.ค. 2562

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความหวาดกลัวอาชญากรรมของวัยรุ่นหญิงไทย = Fear of Crime among the Thai Women Teenager : บทความ
ผู้แต่ง ตติยา ปัฐยาวัต
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 20 มี.ค. 2562

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรของพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา "การยางแห่งประเทศไทย" = Problems and Obstacle to the Development of the Efficiency in Organizational Management of State Enterprise Case Study of "Rubber Authority of Thailand" : บทความ
ผู้แต่ง สุดที่รัก ธรรมสูน
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 20 มี.ค. 2562

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลิตบัณฑิตสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ไปทำไม? = Why We Need to Produce Social Sciences and Humanities Under Graduates : บทความ
ผู้แต่ง วิมลฉัตร หอมเนียม
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 20 มี.ค. 2562

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง รูปแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดเปรียบเทียบ สู่แนวนโยบายที่ควรจะเป็น = Comparative Study on Drug Policy: A "Should be" Guideline : บทความ
ผู้แต่ง ปราโมทย์ พันธ์สะอาด
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 20 มี.ค. 2562

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง รูปแบบความเสี่ยงและความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลต่อการจัดการการตลาดลูกค้าสัมพันธ์ในตลาดขยะรีไซเคิล = Risk and Potentiality in Business Performance Model Affecting Customer Relationship Marketing of Waste Recycle Market : บทความ
ผู้แต่ง ธนานันต์ มาซีดี
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 20 มี.ค. 2562

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง แนวทางการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน = The Ways to Improve the Juveniles Rehabilitation Process of Workers Involving in Juvenile criminal justice systems : บทความ
ผู้แต่ง ปุณยวัจน์ ไตรจุฑากาญจน์
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 20 มี.ค. 2562

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?