บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 พบ 56 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กฏหมายต้นแบบว่าด้วยการดำเนินคดีแพ่งทางสิ่งแวดล้อมแบบกลุ่ม = Model Law on Class Action in Environmental Case Litigation : บทความ
ผู้แต่ง สุระทิน ชัยทองคำ
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 11 มิ.ย. 2562

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการองค์กรสู่ความยั่งยืน ยุทธศาสตร์ 2020 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด = Sustainable Corporate Development-Strategy 2020-For Asean Community Prepartion CPF (Thailand) Company : บทความ
ผู้แต่ง ปณิธาน ลีนะกิตติ
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 11 มิ.ย. 2562

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการส่งออกข้าวไทยสู่ประชาคมอาเซียน = Strategies Management for Building a Competitive Advantage in Thai Rice Export to International Asean Economic Communication (AEC) : บทความ
ผู้แต่ง กิจเสริม เวศย์ไกรศรี
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 11 มิ.ย. 2562

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการฝึกเทศน์แหล่มหาชาติสำหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนา = Development of Sermon Training for Thai Buddhist Monks in Transmission of Mahachart Chant : บทความ
ผู้แต่ง กิตติเอก ปาณิญา
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 11 มิ.ย. 2562

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(e-book)เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อผลิตสื่อการสอน สำหรับครูระดับประถมศึกษา = The Development of Electronic Books (e-Book) on 'Photpshop Program' for Instructional Media Production for Primary Level Teachers : บทความ
ผู้แต่ง วารุณี คงวิมล
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 11 มิ.ย. 2562

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าบางปะกง = Tourism Potential of Areas Surrounding Bang Pakong Power Plant : บทความ
ผู้แต่ง ฐมจารี ปาลอภิไตร
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 11 มิ.ย. 2562

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจรวมถึงความคาดหวังของผู้บกพร่องทางการมองเห็นที่มีต่อเฟซบุ๊ก(Facebook) ในฐานะสื่อสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร = Utilization, Satisfaction and Expectatiions on Facebook as a Social Media of Visually Impaired People in Bangkok : บทความ
ผู้แต่ง บัญจรัตน์ สังข์น้อย
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 11 มิ.ย. 2562

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลประกอบการทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนไทยในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว = The Relationship Between Corporate Social Responsibility and Financial Performance of Thai-Listed Companies Based on the Green Industries Project : บทความ
ผู้แต่ง วิไลวรรณ โพนศิริ
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 11 มิ.ย. 2562

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 = The Quality of Working Life of the Teachers Under the Office of Secondary Education Service Area 26 : บทความ
ผู้แต่ง กำชัย เสนากิจ
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 11 มิ.ย. 2562

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับความผิดตามาตรา 38 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 = A Problem of Illegals and Offenses Under the Section 38 of the Highways act of B.E.2535 : บทความ
ผู้แต่ง คมสัน สุขมาก
ห้องสมุด ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
วันที่สร้าง 11 มิ.ย. 2562

123456
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?