ข่าวสารห้องสมุด
ห้องสมุด
DLARC Services
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
DLARC Service of Service my มาใช้บริการกันมาเยอะ ๆ นะคะ

DLARC Service
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
DLARC Service of Line Library แอดกันมาเยอะ ๆ นะคะ
หนังสือแนะนำ
ห้องสมุด
ห้องสมุด: ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้แต่ง: นภดล ร่มโพธิ์
เนื้อหา:
เลขหมู่ 658.4012 น191พ 2561

ห้องสมุด: ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้แต่ง: นิ้วกลม
เนื้อหา:
เลขหมู่ 895.914 น672ส 2561

ห้องสมุด: ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้แต่ง: สุคนธ์ สินธพานนท์
เนื้อหา:
เลขหมู่ 371.33 ส748น 2561

ห้องสมุด: ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้แต่ง: พิชิต ฤทธิ์จรูญ.
เนื้อหา:
เลขหมู่ 370.72 พ647ท 2561

ห้องสมุด: ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้แต่ง: ชูศรี วงศ์รัตนะ
เนื้อหา:
เลขหมู่ 
519.4 ช418ท 2560

ห้องสมุด: ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เนื้อหา:
เลขหมู่ 
153.4 ก192ค 2558

ห้องสมุด: ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้แต่ง: แซนบอร์น, มาร์ก
เนื้อหา:
เลขหมู่ 158.1 ซ755ค 2016

ห้องสมุด: ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้แต่ง: สำราญ มีแจ้ง
เนื้อหา:
เลขหมู่ 
519.5 ส221ส 2557

ห้องสมุด: ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้แต่ง: รัตติกรณ์ จงวิศาล
เนื้อหา:
เลขหมู่ 658.4092 ร365ภ 2559

ห้องสมุด: ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้แต่ง: วรรณดี สุทธินรากร
เนื้อหา:
เลขหมู่ 
001.4 ว242ก 2560

ห้องสมุด: ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
ผู้แต่ง: นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล
เนื้อหา:
เลขหมู่ 
001.422 น139ก 2559
ข่าวสารจากที่อื่นๆ
The feed format is not supported

ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?
แบบสอบถาม
ผู้ใช้ : บุคคลทั่วไป
ท่านพึงพอใจบริการห้องสมุดในระดับใด


ผลสำรวจ
คำถาม :
จำนวนผู้ร่วมลงคะแนนทั้งหมด xxxx โหวต