ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 พบ 143 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว... [และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่ง ธีร์ธรรม วุฑฒิวัตรชัยแก้ว
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 658.4012
วันที่สร้าง 16 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา/ อัญวีณ์ นทีพีรพันธุ์
ชื่อผู้แต่ง อัญวีณ์ นทีพีรพันธุ์
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ ส 371.201 อ533ก
วันที่สร้าง 16 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนนาอิสลาม สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา/ มูนีเราะห์ เจ๊ะมิง
ชื่อผู้แต่ง มูนีเราะห์ เจ๊ะมิง
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ ส 352.6 ม674ก
วันที่สร้าง 16 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 :เรื่อง ทืศทางการพัฒนางานวิจัยในยุค Thailand 4.0 / มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 300.72 ม246ก
วันที่สร้าง 16 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์ โดย บาทหลวง/นักบวชคาทอลิก :ปรากฏการณ์ ผลกระทบ สาเหตุ และทางออก / หนึ่งตาเลนท์
ชื่อผู้แต่ง หนึ่งตาเลนท์
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 364.153 ห159ก
วันที่สร้าง 16 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 001.4 ส691ต
วันที่สร้าง 16 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล/ สุวกร อุดรเดช
ชื่อผู้แต่ง สุวกร อุดรเดช
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ ว 658.314 ส869ค
วันที่สร้าง 16 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อกการทำวิจัยของบคลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ / สุชาดา กองสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่ง สุชาดา กองสวัสดิ์
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 001.4 ส759ป
วันที่สร้าง 16 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 /
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 342.593 ศ364ร
วันที่สร้าง 16 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานผลการศึกษา เรื่อง Model การพัฒนา OTOP สู่มิติใหม่ / สถาบันการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ชื่อผู้แต่ง สถาบันการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
เลขหมู่ 338.9 ก169ร
วันที่สร้าง 16 พ.ย. 2560
ทรัพยากร
ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?