บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 พบ 37 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)รอบที่3 โรงเรียนสังกัดเทศบาลในจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา : บทความ
ผู้แต่ง เกล้าฟ้า ทองสนธิ
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 11 ก.ย. 2560

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 : บทความ
ผู้แต่ง ปัญญา วิริยะศึกษา
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 11 ก.ย. 2560

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วม ในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 : บทความ
ผู้แต่ง นัยนา ฝาพิมาย
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 11 ก.ย. 2560

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วม ในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 : บทความ
ผู้แต่ง สรัญญา จันทรตรูผล
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 11 ก.ย. 2560

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันต่ออองค์การของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 : บทความ
ผู้แต่ง ขนิษฐา ณรงค์ศักดิ์
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 11 ก.ย. 2560

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการดำเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาษาฉะเชิงเทรา เขต 2 : บทความ
ผู้แต่ง กิตติพงษ์ ศิริเมือง
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 11 ก.ย. 2560

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทะผลการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 : บทความ
ผู้แต่ง จินตนา เผ่าจินดา
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 11 ก.ย. 2560

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง รูปแบบการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การสอนของครู สังกัดเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา : บทความ
ผู้แต่ง ธัญพร แก้วแสนสุข
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 11 ก.ย. 2560

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง สมรรถนะในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 : บทความ
ผู้แต่ง ยุวดี จิตตโสภา
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 11 ก.ย. 2560

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การจัดการศึกษาสงเคราะห์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตนักเรียน ของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : บทความ
ผู้แต่ง ประเวศ ทั้งจันทร์แดง
ห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ
วันที่สร้าง 10 ก.ย. 2560

1234
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?