ข้อมูลบรรณานุกรม  #42881    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่องวารสารจันทรเกษมสาร : 2558-
หัวเรื่องวารสารวิชาการ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ม.ราชภัฏจันทรเกษม, 2558
HUCL มี :

ห้องสมุดมี :
ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 (ม.ค. - มิ.ย.58) , ฉบับที่ 41 (ก.ค. - ธ.ค. 58) , ฉบับที่ 42 (ม.ค. - มิ.ย. 59),
ปีที่ 23 ฉบับที่ 244 (ม.ค. - มิ.ย. 60)
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
30001700139902 23 - 44 44วารสารศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น3 อาคาร3   อยู่บนชั้น
30001700133863 22 - 42 42วารสารศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น3 อาคาร3   อยู่บนชั้น
30001700126685 21 - 41 41วารสารศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น3 อาคาร3   อยู่บนชั้น
30001700122791 21 - 40 40วารสารศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น3 อาคาร3   อยู่บนชั้น
 
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 15
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 การบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเพื่อพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ :บทความ
2 การพัฒนาความสามารถในการออกแบบการจัดการชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการจัดทำโครงร่างวิจัยเป็นฐานของนักศึกษาชั้นปีที่3หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร :บทความ
3 การพัฒนาทรัพกรมนุษย์ขององค์กรมนุษย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ :บทความ
4 การพัฒนาทักษะการฟังและการพูด โดยใช้ชุดการสอนตามแนวการสอนแบบสื่อสารในรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับครูคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม :บทความ
5 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์สำหรับครูปฐมวัยในจังหวัดชัยนาท :บทความ
6 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบอีเลิร์นนิงในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดยใช้เทคนิคฐานข้อมูล :บทความ
7 การสร้างแบบประเมินการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎจันเกษม :บทความ
8 การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของประชาชนเทศบาลตำบลปราสาททองอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา :บทความ
9 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3 :บทความ
10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้าโทรศัพท์มือถือ :บทความ
12
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?